English French German Russian Ukrainian
Створити спільний соціальний проект
Каталог проектів - 2015

Розробка основ філософії людського спілкування

Організатор:
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
Номінація:
Навчання, виховання, освіта та розвиток дітей та молоді


Cоціальний запит

Створення демократичної держави можливе лише через всебічний культурний та духовний розвиток її громадян, як можливо більш повне використання, у взаємодії та спілкування, їхнього інтелектуального та морального потенціалу, створення умов для вільного діалогу різних культур, у тому числі культур народу України. Особливо значущим тому стає дослідження глибинних філософських передумов, засновків та типів людського спілкування та розуміння в умовах демократії, переходу від тотальних суспільств до суспільств, для яких пріоритетною є значущість особистості, її вільний розвиток. На цьому шляху виникають можливості як для розгорнутого дослідження відношень між філософською рефлексією та демократією, так і для аналізу та вирішення цілої низки більш прикладних питань – характеру взаємодії різних культур та субкультур України між собою та іншими культурами Європи; розробки нових концепцій викладання філософії та розповсюдження філософських ідей в Україні, концепцій, які базувалися б на розвитку у громадян їхньої здатності вільного судження, що становить фундаментальний елемент кожної демократії; визначення та обґрунтування актуальних напрямків соціологічних, соціо-психологічних та педагогічних досліджень сфери вищої освіти. Таким чином, проект заснований для того, щоб відзначити важливу фазу у розвитку України, але разом з тим переслідує більш вузькі цілі.

Кафедра входить до складу унікального творчого об’єднання, міжуніверситетської мережі кафедр ЮНЕСКО і партнерів «Культура світу через комунікацію»; • Кафедра ЮНЕСКО «Інтеркультурний діалог в сучасному світі» Російсько-Таджицького слов’янського університету (Душанбе, Таджикистан); • Кафедра ЮНЕСКО «Права людини, мир, демократія, толерантність міжнародне взаєморозуміння” Національного університету “Києво-Могилянська академія»; • Кафедра ЮНЕСКО Університету м. Бремен; • Національний літературно-меморіальний музей Г. С. Сковороди; • Інститут філософії Білоруської академії наук


Цілі і завдання

Короткотермінові цілі:
• створення кафедри міжуніверситетського типу. У роботі кафедри братимуть участь представники потужних та авторитетних університетів Харкова та України в цілому. Кафедра буде виконувати функції науково центру, що координує наукову роботу у галузі філософії людського спілкування та філософії мови у масштабах всієї України;
• створення учбових програм та курсів університетської освіти з філософії людського спілкування як міждисциплінарного предмета, який об’єднує ідеї та концепції зі сфери не лише філософії, але також соціології, лінгвістики, етики, психології, педагогіки;
• участь у переробці та вдосконаленні учбових програм та курсів інших гуманітарних кафедр Університету та інших ВНЗ України;
• створення комп’ютерної бази даних європейської та американської філософії спілкування та філософії мови;
• організація учбових курсів для викладачів середньої та вищої школи України з філософії, етики та соціології людського спілкування;
• видання на базі кафедри міжнародної серії монографій «Філософія мови: у межах та поза межами», присвяченої дослідженню проблем філософії мови,філософії спілкування;
• участь, спільно з українськими та зарубіжними дослідниками, у розробці нових методичних матеріалів для покращення освітньої системи.

Довготермінові цілі:
• розробка нових напрямків та підходів у дослідженні філософських засад людського спілкування та філософії мови;
• створення комплексної методології філософії людського спілкування, що об’єднувала би філософські, соціологічні, лінгвістичні та психологічні концепції та ідеї;
• розробка, на основі отриманих результатів, програм вдосконалення гуманітарної вищої освіти в Україні як демократичній державі.


Заходи по реалізації

• При Кафедрі працює «Філософська магістратура».
Викладається 11 курсів з різних напрямів філософії: Історія Філософії, Філософія та теорія соціального управління, Конфліктологія, Філософія людини та проблеми творчості, Філософські аспекти психології спілкування, Історико-культурна антропологія, Філософія системного менеджменту інноваційного ноосенсорного сталого розвитку територій (на практиці села), Професійна етика, Методика викладання філософії у ВНЗ, Середньовічна картина світу та її осмислення в історії культури та філософії, Філософія техніки.
Мета філософської магістратури - розвиток професійних якостей менеджера.
Тривалість - 1 академічний рік.
Цільові групи: Бакалаври та магістри Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П.Василенка та інших ВНЗ Харкова.

• При Кафедрі проводяться наукові конференції:
Міжнародна наукова конференція «Соціально-гуманітарні вектори педагогіки вищої школи»;
Всеукраїнська науково-практична конференція «Слобожанський гуманітарій»;
Студентські Сковородинівські читання;

• Кафедра приймає участь у проведенні конференцій:
Всеукраїнська наукова конференція Національного літературно-меморіального музею Г. С. Сковороди;
Міжнародні Харківські Сковородинівські читання;
Міжнародний форум молоді «Молодь та сільськогосподарська техніка в ХХI ст.»;

• На Кафедрі проводяться наукові дослідження:
Проект «Сковорода – 300 – Планетарна місія України у вирішенні проблем III тисячоліття» – До 300-річчя з дня народження Г.С. Сковороди;
Проект «Ноосенсоросфера як інтелектуальний і духовно-почуттєвий потенціал досягнення сталого розвитку і цілей тисячоліття»;
Програма Верховної Ради та Кабінету Міністрів України «Реабілітовані історією» («Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні»);
Програма Верховної Ради та Кабінету Міністрів України «Книга пам’яті»;

• Кафедра бере участь у міжуніверситетському співробітництві:
Співробітництво з Асоціацією російськомовних вчених штату Массачусетс (Бостон, США) у проведенні колоквіумів з проблем «Науково-онтологічних основ сучасного цивілізаційного мислення»;
Проведення міжкафедрального дослідження кафедри ЮНЕСКО «Філософія людського спілкування» ХНТУСГ і кафедри Технічних предметів Університету Градець-Кралове (Чеська республіка) за темою «Економічні знання в умовах трансформації соціальної діяльності та комунікації»;
Міжнародна наукова співпраця кафедри ЮНЕСКО «Філософія людського спілкування» ХНТУСГ і Відділу філософії політики та соціальної комунікації Люблінського університету імені Марії Кюрі-Склодовської (Польща) за темою «Філософська та соціальна комунікація»;
Співпраця з Міжнародною Асоціацією Гуманітаріїв (МАГ) від України;
Співпраця з Федеральною державною бюджетною освітньою установою вищої професійної освіти «Дагестанський державний педагогічний університет» (Республіка Дагестан) спрямована на розвиток міжнародної, науково-дослідної та просвітницької діяльності університетів;
Співпраця з «Російсько-Таджицьким слов’янським університетом» (Душанбе, Республіка Таджикистан) в сфері дослідження міжкультурного діалогу між Республікою Таджикистан та Україною;
Співпраця з Томським державним університетом систем управління та радіоелектроніки за темою: «Виховання потенційних лідерів в ВНЗ – вимога нашого часу»;
Співпраця з факультетом соціології МДУ ім. М. В. Ломоносова за темою: «Актуальні проблеми розвитку сучасного села»;
Співпраця з факультетом філософії Санкт-Петербурзького державного університету за темою «Технічні університети і модернізація економіки»;
Співпраця з кафедрою філософії Кубанського державного аграрного університету за темою «Етичні проблеми сучасної комунікації та культури».


Результати та перспективи

• Була видана колективна монографія: Кремень В.Г., Мазоренко Д.И., Заветный С.А., Пазынич С.Н., Пономарёв А.С. Философия общения

• Видання наукових журналів:
Філософія спілкування: Філософія. Психологія. Соціальна комунікація / Щорічний науково-практичний журнал.
Філософія мови: у межах та поза межами. Міжнародна серія монографій.

• Перекладна робота:
Переклад на українську - Франк С.Л. Незбагненне. Онтологічний вступ до філософії релігії, 2013 (Петрушов В.М.)
Переклад на українську – Бердяєв М. Філософія свободи. Сенс творчості. Самопізнання, 2014 (Петрушов В.М.)

• На Кафедрі були захищені кандидатські дисертації:
Бобловський О.Ю. Тема: «Міжкультурна взаємодія, в умовах глобалізації. Філософсько-культурологічний вплив». Науковий керівник – проф. Деніско Л.М.
Мазоренко М.О. Тема: «Феномен мас-медіа в культурному просторі інформаційного суспільства: філософсько-антропологічний аналіз». Науковий керівник – проф. Голозубов О.В.
Кобелєва Д.Л. Тема: «Музика як соціокультурний феномен: філософсько-культурологічний аспект». Науковий керівник – проф. Завєтний С.О.
Скубій І.В.Тема: «Торгівля в Харкові в роки непу (1921-1929 рр.)». Науковий керівник – проф. Калініченко В.В.
Басова А.О. Тема: «Опіка у Харкові у 1920-1934 рр.». Науковий керівник – проф. Москальова Н.П.

• Були проведені заходи в межах культурно-просвітницької програми «Образы человеческого общения» – координатор Нещерет І.М.

• Співробітники кафедри беруть участь у виконанні університетської Програми зі сталого розвитку, яку розробляє Інститут інноваційного менеджменту.

• Професор кафедри Грішин І. Я. керує програмою дослідження впливу видатного українського філософа Г.С. Сковороди на українську культуру і її подальший розвиток.

• Співробітники кафедри очолюють:
«Центр гендерної освіти» ХНТУСГ, місія якого полягає у впровадженні гендерної освіти студентів та молоді;
«Психологічну службу» ХНТУСГ, яка розробляє концепцію психологічної освіти студентів, проводить тренінги та семінари;
Комітет у справах молоді та спорту ХНТУСГ;
Інститут інноваційного менеджменту ХНТУСГ.

Перспективи:

• Видання підручника з філософії для студентів сільськогосподарських ВНЗ
• Робота над концепцією Сталого розвитку сільських територій
• Організація та проведення виховних заходів ХНТУСГ
• Організація та проведення Сковородинівських читань (в тому числі Студентських)
• Проведення занять у філософській магістратурі
• Прийом вступних та кандидатських іспитів з «Філософії»


ПРОГОЛОСУВАТИ:  
Голосів1
Переглядів5191
Розробка основ філософії людського спілкування Веб ресурс
Керівник проекту:
Завєтний Сергій Олександрович
Термін реалізації:
1 січня 2012 р. - дотепер
Цільова аудиторія:
Науковці Харкова та України, викладачі вищих та середніх навчальних закладів, аспіранти, студенти ВНЗ старших курсів
Партнери:
Організації різних форм власності
Партнери