English French German Russian Ukrainian
Створити спільний соціальний проект
Каталог проектів - 2015

Соціально-педагогічний супровід дітей з особливими потребами

Організатор:
Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського Навчально-науковий інститут психології та соціального забезпечення Кафедра соціальної педагогіки
Номінація:
Навчання, виховання, освіта та розвиток дітей та молоді
Соціальний запит
В основу проекту покладено модель соціально-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами в умовах навчального закладу. З позицій необхідності забезпечення у роботі з означеною категорією клієнтів інвідуалізації навчально-виховного процесу та застосування корекційно-розвиваючих методів та особистісно-орієнтованих технологій автори Проекту обґрунтовують, висвітлюють та реалізують теоретико-методологічні засади соціально-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами в контекстах інтегрованого та інклюзивного підходів у навчанні.Запропоновані у проекті заходи із забезпечення супроводу, підтримки, соціально-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами можуть бути рекомендовані для подальшого застосування у роботі соціальних педагогів, психологів, вчителів та асистентів, а також як практичний інструментарій у професійній діяльності соціальних служб.

Цілі і завдання
Мета проекту. Розробка та реалізація системи корекційно-розвиваючих методів та особистісно-орієнтованих технологій стосовно дітей з особливими освітніми потребами задля їх ефективної соціальної адаптації в середовищі масових загальноосвітніх шкіл, формування освітньої компетентності означеної категорії дітей з урахуванням особливостей їх навчально-пізнавальної діяльності.

Заходи по реалізації
Задачі:
1.Здійснити теоретико-методологічне осмислення емпіричного досвіду застосування корекційно-розвиваючих методів та особистісно-орієнтованих технологій стосовно дітей з особливими освітніми потребами в масових загальноосвітніх навчальних закладах.
2.Вивчити освітні основи системи соціально-педагогічного супроводу навчання дітей з особливими освітніми потребами; обґрунтувати її особистісно-орієнтовану специфіку; з’ясувати корекційно-розвиваючу сутність освітнього середовища; дослідити психолого-педагогічні засади соціально-педагогічного супроводу дітей з особливими потребами.
3.Розробити основи системної моделі соціально-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами з позицій суб’єкт-об’єктної взаємодії: дитина у єдності навчально-виховного та корекційно-розвиваючого середовища масової загальноосвітньої школи. Забезпечити впровадження означеної моделі у рамках реалізації Проекту.
4.Визначити, обґрунтувати та реалізувати шляхи розвитку корекційної компетентності соціальних педагогів; удосконалити підходи до застосування новітніх освітніх, особистісно-орієнтованих технологій у навчанні дітей з особливими освітніми потребами.
5.Забезпечити функціонування системи соціально-педагогічного супроводу дітей з особливими потребами в умовах масових загальноосвітніх шкіл м. Миколаєва і Миколаївської області. Здійснити моніторинг ефективності запроваджених методик та технологій інтегрованого та інклюзивного навчання з урахуванням індивідуальних потреб й освітніх потреб означеної цільової групи.
6.Підготувати методичні рекомендації для фахівців масових загальноосвітніх шкіл стосовно забезпечення соціально-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами; формування їх освітньої компетенності шляхом застосування апробованих під час реалізації проекту інтегрованих підходів, корекційно-розвиваючих методик та особистісно-орієнтованих технік.

Результати та перспективи
З лютого 2014 року програмою Проекту охоплено понад 200 дітей з особливими освітніми потребами та понад 120 осіб з числа батьків, інших членів сімей, а також вчителів масових загальноосвітніх шкіл. Реалізовані соціально-педагогічні ініціативи з розробки та впровадження корекційно-розвиваючих методів та особистісно-орієнтованих технологій стосовно дітей з особливими освітніми потребами сприяли їх ефективній соціальній адаптації в освітньому середовищі, підвищенню рівня сформованості їх освітньої компетенції. Про результативність запроваджених заходів на даному етапі реалізації Проекту також свідчать дані моніторингу: 78% – відновлення соціального статусу; 92% – покращення психосоматичного самопочуття; 69% – подолання особистісних психологічних проблем, бар’єрів у спілкуванні та соціальному житті, пов’язаних з інвалідністю, соціальним статусом тощо. З боку непрямих бенефіціарів – проінформовано про їх права і можливості отримання освіти та соціальної допомоги в регіоні та громаді; розроблено рекомендації з організації розвиваючого середовища, змістовного дозвілля; задоволено потреби з професійної орієнтації дітей з особливими потребами з урахуванням соціального статусу, стану здоров’я та перспектив їх подальшого фахового навчання.Соціально-педагогічні послуги, передбачені Проектом констатують значний попит, а позитивна оцінка бенефіціарів та громади актуалізують його подальшу реалізацію. В основу концепції проекту покладено принцип, за яким соціально-педагогічний супровід на засадах корекційно-розвиваючої практики та особистісно-орієнтованого підходів мають бути наскрізними систмоутворюючими факторами забезпечення безперешкодного в психологічному та соціально-педагогічному аспектах доступу до якісної освіти. Побудова та розвиток системи соціально-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами базуючись на означених підходах значно підвищить її ефективність та призведе до переходу останньої на якісно інший рівень як інструмента реалізації державної політики стосовно освіти дітей з особливими потребами.
Після закінчення проекту індикаторами життєздатності проекту вважаємо:
– Продовження роботи загальноосвітнього навчального закладу за програмою заходів соціально-педагогічного супроводу дітей з особливими потребами, передбачених під час реалізації інноваційного соціального проекту.
– Розширення спектру професійної діяльності (терапевтичної, корекційно-розвиваючої, особистісно-орієнтованої) психологічних, педагогічних та соціально-педагогічних працівників навчального закладу.
– Залучення державних, благодійних, громадських організацій, а також підприємців та приватних осіб для надання підтримки оновленої інноваційної діяльності навчального закладу.
– Участь у конкурсних програмах та соціальних проектах задля отримання додаткового фінансування.
ПРОГОЛОСУВАТИ:  
Голосів11
Переглядів8878
Соціально-педагогічний супровід дітей з особливими потребами Веб ресурс
Керівник проекту:
Докторович М.О., Султанова Н.В.
Термін реалізації:
2014–2016 рр
Цільова аудиторія:
діти з особливими потребами, діти з соціальними проблемами, обдаровані та талановиті діти, батьки та інші члени сімей дітей з особливими потребами, вчителі масових загальноосвітніх шкіл
Партнери:
Партнери